• Wspólne żeglowanie...

  Wyobraź sobie miłą, rodzinną atmosferę... znajomych, przyjaciół... z którymi dzielisz swoją pasję... Dookoła woda, biel żagli i przyjemny, lekki wiatr... Można wówczas zapomnieć o całym świecie, o problemach, o troskach. Zapraszamy! Pływaj z nami

 • Przyjemna nauka żeglowania

 • Nowe cele i nowe horyzonty

 • Wypoczynek

STATUT
STOWARZYSZENIA „WIATR W ŻAGLE” im. Bartosza Kołodziejczyka

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „WIATR W ŻAGLE” im. Bartosza Kołodziejczyka w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Zdorach 13, 12-200 Pisz, Województwo Warmińsko-Mazurskie, Polska. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2014 poz. 1118) oraz niniejszego statutu.

§ 4

Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, jednakże do niektórych prac może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Wynagrodzenie dla takiego pracownika pokrywa się z majątku stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 6

 Celami Stowarzyszenia są:

 1. Wszechstronne kształtowanie umiejętności interpersonalnych, społecznych w oparciu o obyczaje, tradycję, etykę i szeroko pojętą kulturę żeglarską.
 2. Działanie na rzecz aktywizacji i rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 3. Promocja i popieranie kultury mazurskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego północno-wschodnich rejonów Polski.
 4. Integracja międzynarodowa i międzykulturowa.
 5. Ochrona środowiska naturalnego i infrastruktury na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Wielkich Jezior Mazurskich.

 § 7

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. Organizowanie konkursów im. Bartosza Kołodziejczyka.
 2. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, warsztatów i innych wydarzeń oraz towarzyszących im wolontariatów.
 3. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie Wielkich Jezior.
 4. Kształcenie kadry instruktorskiej potrzebnej do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia np. kadry sportów wodnych itp…
 5. Prowadzenie aukcji tematycznych i zbiórek pieniężnych.
 6. Aplikowanie o dotacje i inne formy dofinansowania działalności statutowej.
 7. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.
 8. Inne działania realizujące cele statutowe.

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki

§ 8

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania niniejszego statutu).

§ 10

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 11

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna  lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 12

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarząd.

§ 13

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zgromadzenie na wniosek trzech członków Stowarzyszenia. Członkowie honorowi zobowiązani są do dbania o dobre imię Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień Statutu.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 3. Udziału w zebraniach, wykładach, spotkaniach tematycznych oraz wszelkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

§ 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
 4. Wykonywania prac na rzecz Stowarzyszenia w ramach realizacji celów.

§ 16

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 18

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
 2. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
  1. łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. niepłacenia składek w terminie,
  3. w przypadku osób prawnych – ogłoszenia upadłości lub likwidacji,
  4. notorycznego uchylania się od wykonywania prac na rzecz Stowarzyszenia w ramach realizacji celów.
 3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 4. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 19

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się bezwzględną większością głosów przy udziale 50% uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zebranie Członków w zależności od okoliczności przegłosowuje jawną lub tajną formę głosowania.
 3. W przypadku głosowania tajnego należy powołać komisje skrutacyjną, której członkowie nie mogą kandydować w wyborach do władz stowarzyszenia.
 4. Przy jawnej formie głosowania, głosy może liczyć protokolant, przewodniczący zebrania lub osoba przez niego wyznaczona.

§ 22

Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić bez ograniczeń.

§ 23

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 24

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.
  2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania. W przypadku braku 50 % członków w pierwszym terminie, zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie, który może być w odstępie 15 minutowym od pierwszego. W takim przypadku podjęte uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 4.  Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Uchwalania zmian statutu.
 3. Wybór poszczególnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwalanie regulaminu Zarządu.
 7. Uchwalanie budżetu.
 8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 9. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 13. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady nie naruszającej kompetencje innych organów władzy.

§ 26

 1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i składania w jego imieniu oświadczeń  upoważniony jest Prezes Zarządu łącznie z drugim Członkiem Zarządu lub Wiceprezesa i jednego z Członków Zarządu.
 2. Zarząd składa się z 5 osób (w tym: Prezesa, trzech Wiceprezesów, skarbnika, )
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  8. przyjmowanie i skreślanie członków,
  9. sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności stowarzyszenia

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
 2. W zakresie kontroli i nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi, a swoje sprawozdania składa na Walnym Zebraniem Członków.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z  3 osób  ( w tym Przewodniczącego i dwóch Zastępców)
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
  2. nadzór nad bieżącą gospodarką finansową Stowarzyszenia w zakresie podpisanych umów, wygranych konkursów, wykonywania zadań zleconych itp.,
  3. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
  4. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
  5. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 5. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej  nie mogą być członkami Zarządu .

§ 28

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

§ 29

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. z darowizn, spadków, zapisów,
  3. z dochodów z nieruchomości i ruchomości, z obrotu środkami finansowymi będącymi własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
  4. z dochodów z działalności odpłatnej Stowarzyszenia,
  5. dotacji i ofiarności publicznej,
  6. z odsetek bankowych i lokat.
 2. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa i jednego z  Członków Zarządu lub Wiceprezesa i jednego z Członków Zarządu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 31

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 32

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i prawa cywilnego.

 

Niniejszy Statut uchwalono i przyjęto na Zebraniu Założycielskim w dniu 15 listopada 2015r.

 

 

 

 

 

..............................................................
(podpisy Członków Komitetu Założycielskiego)

f
Copyright 2022 - Jakub Bilski & Stowarzyszenie "Wiatr w żagle" im. Bartosza Kołodziejczyka